महाराष्ट्र राज्य
सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुंबई
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय पदभरती सन २०१५
अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
ऑनलाईन परीक्षा दिनांक २४/०९/२०१६ व २५/०९/२०१६ रोजी घ्येण्यात येणार असून पात्र अपात्र उमेदवारयादी व प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याचा कालावधी इत्यादी वेळापत्रक संकेत स्थळावर उपलबध्द करण्यात आले आहे (महत्वाचे दिनांक टॅब) याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.